Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemMarcosinterceptor has a deprecated constructor in /home/rotaryge/public_html/nl/plugins/system/marcosinterceptor/marcosinterceptor.php on line 13

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rotaryge/public_html/nl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Informatie
Afdrukken
Hits: 2698

{Texte français ci-dessous}

Belgisch Kampioenschap Wielrennen voor Serviceclubs 2016

 

Zondag 18 september 2016

 WIJZIGING STARTUUR REEKSEN E EN D => 12h45

1.         Parcours en deelnemers

Startplaats: Geraardsbergen, Vesten. Bovenaan, taverne ‘Klein verschil’

·         http://www.tkleinverschil.be/ Oude Steenweg 1, 9500 Geraardsbergen, 054/41.87.61

·         Het starten bovenaan de Vesten laat toe op een vlakke startplaats en vlakke weg het parcours te betreden.

Aankomst: Vesten. Aan de S-bocht (zie plattegrond)

·         Mooi zicht op de laatste rechte lijn.

Parcours: Start Vesten bovenaan, T-rechtsaf Pachterstraat, T-rechtsaf Guilleminlaan, vanaf T-Olifant wordt LINKS aangehouden, doorrijden, links aanhouden tot kruispunt Meersstraat. Rondpunt nemen (tegenwijzerszin), terug Guilleminlaan oprijden, ook LINKS aanhouden, T-linksaf Olifant (afdaling), T-rechtsop Vesten – aankomst

Afstand: 4km 500m, 37m hoogteverschil/ronde

Aantal ronden per categorie:

Eerste groep start om 12h45, laatste om 16h30. einde rond 18h15

E: dames alle leeftijden - 6 ronden: 27 km - start om 12h45. **

D: mannen + 64 jaar - 8 ronden: 36 km - start om 12h45.

C: mannen 55 tot 64 jaar - 9 ronden: 40,5 km - start om 12h45.

B: mannen 45 tot 54 jaar - 10 ronden: 45 km - start om 14h45. *

A: mannen -45 jaar - 10 ronden: 45 km - start om 16h30. *

ð  GELIEVE DE WEBSTEK VANAF DONDERDAG 15 SEPTEMBER  NOGMAALS TE BEZOEKEN VOOR MOGELIJKE WIJZIGINGEN IN CATEGORIEËN/STARTUUR!!

Inschrijven de dag zelf is nog mogelijk aan de Start met onmiddellijke betaling. Als organisator dringen we er wel op aan zich VOORAF te registreren.

Inschrijvingsprijs: 30€, te storten op rekening KBC- Zichtrekening Rotary in action BE80 7370 2493 2477 met vermelding BK2016 + Naam voornaam.

Voorbehouden aan leden van serviceclubs die geen vergunning hebben als renner bij een bij de UCI aangesloten organisatie. De deelnemers moeten beschikken  over een fiets, de geschikte kledij en een goedgekeurde valhelm is verplicht!

De deelnemers moeten zich aanmelden, het controleblad tekenen en hun rugnummer afhalen tot ten laatste een half uur vóór de start van hun wedstrijd. Zij moeten hun identiteitskaart en het bewijs van lidmaatschap aan hun serviceclub voorleggen => niet tekenen = niet vertrekken want niet verzekerd!

Vanaf de start tot en met de eerste beklimming wordt samen in compact peloton achter de wagen van de koersdirecteur gereden. Vrije wedstrijd na de eerste ronde (finish).

 Gedubbelde renners mogen blijven rijden maar bij aankomst van winnaar komt iedereen aan, geen extra rondes meer. Laatste ronde wordt dus bepaald door de kop van de koers en is voor iedereen de laatste ronde.

Het parcours wordt zo goed als mogelijk afgesloten voor verkeer maar voorzichtigheid en respect voor de wegcode zijn key!

Geldprijzen worden gestort via overschrijving op rekening van de sociale kas van de serviceclub van de desbetreffende serviceclub. Via email zal het rekeningnummer opgevraagd worden.

* bij een te laag aantal van categorie B en A kunnen deze samen starten en beide 10 ronden rijden. Beslissing op donderdag 15/9/2016. Belgisch kampioen per categorie zoals hierboven vermeld.

 

** bij groot aantal deelnemende dames (vanaf 8) kan er beslist worden deze op te splitsen in 2 of meerdere categorieën volgens leeftijd (er moeten minstens 2 dames in dezelfde categorie uitkomen). Deze rijden samen met de leeftijdsgenoten van de mannencategorie maar beperkt tot 6 ronden. Beslissing op donderdag 15/9/2016. Belgisch kampioen per categorie zoals hierboven vermeld.

 

 

Kader: zie overzicht parcours.

Voorkeur parkings:

·         Stedelijk Zwembad parking + douches, Fiets: via Guilleminlaan naar Vesten. OPGELET JE RIJDT OP HET PARCOURS, te voet: via Sas, Markt naar Vesten. De parking is bereikbaar via het centrum, niet via de Vesten of vanuit Edingen! Op de kaart hierboven, rij naar Stationsplein en daal de Guilleminlaan af richting Stedelijk Zwembad.

 

·         achter Shopping Center => via Oude Steenweg naar Vesten (met fiets en te voet). Dit is de parking bij voorkeur indien je geen douche/kleedkamer nodig hebt. Dit is de Zonnebloemstraat, voorbij het Cinemacomplex Focus, richting Edingen.

 

 

Protocollaire

Winnaars krijgen een Muur-kasseisteen met plaatje “Belgisch Kampioen Wielrennen Serviceclubs 2016 – Vesten - Geraardsbergen“

Belgische kampioenstrui voor elke winnaar

Goud, Zilver en Bronzen medaille

Prijsuitreiking direct na de wedstrijd van elke reeks.

 

Apres - BK

Er wordt u een receptie aangeboden door de organiserende club, in het Stadhuis, Markt te Geraardsbergen.

Aanvang na de 'Ceremonie protocollaire' van de laatste reeks (rond 18.20 u), einde receptie om 20.30 u!

 

HORECA

Horecagids gratis te verkrijgen in infokantoor De Permanensje op de Markt

of downloaden via deze link.

---------- 

Championnat de Belgique Cyclisme pour Clubs Services 2016

 

Dimanche 18 septembre 2016

CHANGEMENTS HEURE DÉPART CATEGORIE E et D

Parcours et participants

Lieu de départ : Grammont, Vesten, en-haut, taverne « Klein Verschil »

·         http://www.tkleinverschil.be/ Oude Steenweg, 1, 9500 Geraardsbergen, 054/41.87.61

·         Le départ en-haut des Vesten nous permet  de partir d’un lieu de départ plat et l’accès au parcours sur une route plate.

Arrivée Vesten au tournant  en S-bocht  (voir plan)

·         Très belle vue sur la dernière ligne droite

Parcours : Départ sommet du « Vesten », tourner à droite « Pachterstraat », tourner à droite « Guilleminlaan », à partir du T-Olifant, tenir votre gauche, continuer jusqu’au carrefour « Meersstraat», tourner au rond-point, retourner et reprendre la « Guilleminlaan », tenir là aussi sa gauche, tourner à gauche « Olifant » (descente), tourner à droite « Vesten » - Arrivée

Distance: 4 km 500, 37 m  différence de niveau (Tour)

Nombre de Tours par catégorie:

Premier groupe – départ à 12h45, dernier départ à 16h30. Fin dans les environs de 18h15

E:    Dames tout âges 6 tours, 27 km, départ à 12h45**

D:   Hommes +plus de 64 ans 8 Tours, 36 km, départ 12h45

C:   Hommes de 55 à 64 ans  9 tours, 40,5 km, départ à 12h45

B:   Hommes de 45 à 54 ans   10 tours, 45 km, départ 14h45 *

A:  Hommes de – 45 ans, 10 tours, 45 km, départ à 16h30 (dernier) *

ð  PRIÈRE DE RE-CONSULTER LA PAGE WEB À PARTIR DE JEUDI 15 SEPTEMBRE POUR D’ÉVENTUELS CHANGEMENTS QUI POURRAIENT SURVENIR (CATÉGORIES OU HEURE DÉPART)

L’inscription est encore possible sur place le jour du départ moyennant paiement direct. En tant qu’organisateurs ,  nous insistons quand même de vous inscrire à l’avance.

Frais d'inscription: 30 €, payable au compte KBC compte actuel Rotary en action BE80 7370 2493 2477 indiquant BK2016 + Nom Prénom.

Réservé aux membres des Clubs Services qui ne disposent pas d’une licence cycliste auprès d’une organisation affiliée à l’UCI. Les participants doivent disposer d’un vélo de course, d’une tenue adéquate ainsi  qu’obligatoirement d’un casque agréé!

Les participants doivent se présenter, signer la feuille de contrôle et prendre leur dossard au plus tard une ½ heure avant le départ de leur groupe. Ils doivent disposer de leur c.i. ainsi que de la preuve de leur appartenance (en tant que membre) au club service dont ils font parties. Pas de signature = pas de départ car pas assuré !

A partir du départ et cela jusqu’à la première ascension, nous roulerons en peloton compact derrière la voiture du directeur de course. Course libre après le 1er tour  (finish).

Les participants rattrapés ou doublés pourront continuer jusqu’à l’arrivée du vainqueur, plus de tours supplémentaires.  Le dernier tour est donc défini par la tête de la course et devient ainsi le dernier tour pour chacun.

Le parcours sera autant que possible fermé à la circulation mais prudence et respect du code de la route reste primordial.

Les prix en espèces seront versées par virement sur le compte de la caisse sociale du Club Service concerné. Le numéro de  compte en banque sera demandé par mail.

*Par un trop faible nombre de participants des catégories A et B, ces derniers pourront démarrer ensemble et effectuer 10 tours. Décision le jeudi 15/09/16. Champion de Belgique par catégorie comme stipulé ci-dessus.

**Pour une participation importante de dames (à partir de 8) il peut être décidé de scinder le groupe en  plusieurs catégories d’après l’âge de la personne. Il faut minimum 2 dames  de la même catégorie.  Celles-ci roulent  avec les participants de la même catégorie d’hommes mais n’accomplissent que 6 tours. Décision le jeudi 15/09/16. Champion de Belgique par catégorie comme mentionné ci-dessus.

Lieu de parking (P) et douche/vestiaire (D). Départ (S) et arrivée (F) « Vesten »

Cadre : voir vue d’ensemble du parcours
 

Parkings par préférence:

·         Piscine communale,  parking + douches, Vélos: Guilleminlaan vers Vesten.  Attention ! Vous roulez sur le parcours ! A pied : via SAS, Marché vers « Vesten ».  Le parking est accessible via le centre, pas via de « Vesten » ou venant d’Enghien! Sur la carte ci-dessus, rouler vers la « Stationsplein » et descendez la « Guilleminlaan » direction piscine communale.

·         A l’arrière du centre shopping « Oude Steenweg » vers « Vesten » (à pieds ou à vélos). Ce parking- là est destiné aux personnes n’ayant pas besoin de douches ou de vestiaires.  Ceci est la « Zonnebloemstraat »,  passez le complexe cinématographique Focus, direction Enghien

 

 Vue générale du parcours, départ (S) et arrivée (F) « Vesten »

(S)  Départ « Vesten » en-haut à gauche. (F) Arrivée, fin « Vesten »  ligne droite (avant le petit tournant droite) (P+D)  Parking + douches

« Vesten «   dans sa totalité, approximativement 400m en longueur  et  une différence d’altitude de 19 m.

 

Protocolaire :

Les gagnants reçoivent un pavé du mur avec l’inscription Championnat de Belgique cycliste clubs services 2016 Vesten-Grammont.

Maillot de Champion de Belgique pour chaque gagnant.

Médailles d’or, d’argent et de bronze.

Distribution de prix immédiatement après l’épreuve de chaque catégorie.

Apres - championnat

Après le championnat de Belgique, les organisateurs vous reçoivent ensuite à l’Hôtel de Ville de Grammont situé sur le Marché  pour une réception.

Début, après la cérémonie protocolaire de la dernière catégorie (dans les environs de 18h20), fin de la  réception vers 20h30 !

 

HORECA

Guide gastronomique pour obtenir gratuite dans le bureau d'information 'Le Permanensje' sur le marché

ou télécharger ici.