VOORWAARDEN                
definities                  
  Afzender: de persoon die de informatiefiche invult, ondertekent en waarvoor de gift betaald wordt (op rekeningnr BE80 7370 2493 2477 Rotary in action van Rotary club Geraardsbergen) naargelang het aantal jaar dat de Toekomstbrief dient te worden bewaard.
  Ontvanger: de ontvanger in eerste rang is de persoon aan wie de brief is gericht op basis van de gekende informatie op de informatiefiche. Ingeval de bezorger er niet in slaagt de Toekomstbrief te bezorgen aan de ontvanger in eerste rang, wordt die bezorgd aan de ontvanger in tweede rang (facultatief). Een ontvanger dient nog niet te leven. Ontvanger (in eerste of tweede rang) en Afzender kunnen dezelfde persoon zijn. De Ontvanger (in eerste en in tweede rang) dienen een adres te hebben in België.
  Bewaarder: Rotary club Geraardsbergen is de bewaarder van de brieven. Bij de taakverdeling bij elk begin van een werkjaar, wordt bepaald wie de bewaarder is voor dat werkjaar. Tot zolang er Toekomstbrieven zijn, wordt er door de club een bewaarder aangesteld. Deze bewaarder houdt de Toekomstbrieven bij en volgt op elektronische wijze op wanneer de bezorger dient over te gaan tot bezorging.
  Bezorger: Rotary club Geraardsbergen is de bezorger van de brieven. Bij de taakverdeling bij elk begin van een werkjaar, wordt bepaald wie de bezorger(s) is/zijn voor dat werkjaar. Tot zolang er Toekomstbrieven zijn, wordt er door de club een of meerdere bezorgers aangesteld. 
  Meldingsakte: Nadat alle formaliteiten vervuld zijn en de Toekomstbrief is klaar voor bewaring, bezorgt de club een elektronische  Meldingsakte. Dit document kan gebruikt worden als bewijsstuk alsook om aan eender wie te bezorgen.
1. Door de informatiefiche in te vullen en de gift te betalen of te laten betalen zoals voorzien in de Toekomstbrievenregeling, gaat de Afzender akkoord met de voorwaarden zoals hieronder opgenomen.
2. De gift is definitief verworven van Rotary club Geraardsbergen van zodra de Toekomstbrief in een hiertoe voorziene bruine omslag is gestoken en met plakband bijkomend is toegekleefd. Er wordt een Meldingsakte bezorgd aan de Afzender.
3. De Toekomstbrief dient qua grootte te passen in de hiertoe voorziene bruine omslag (A5-formaat). De dikte van de bruine omslag moet minder zijn dan 3 cm. In de eigen omslag van de Toekomstbrief, mogen geen andere omslagen gestoken worden. De omslag van de Toekomstbrief zelf mag versierd, betekend, ... worden naar believen van de Afzender. De inhoud mag geen testamentair karakter hebben noch waardepapieren bevatten.
Indien de Toekomstbrief per post verstuurd wordt naar de club (en dus niet afgegeven), dien je deze Toekomstbrief in een aparte omslag te steken opdat die niet wordt geopend, vergezeld van de informatiefiche. Het geheel moet voldoende gefrankeerd verzonden worden naar het adres vermeld op de informatiefiche. De Bezorger zal dan zelf de Toekomstbrief in een bruine omslag steken.
Op de bruine omslag wordt de naam van de Ontvanger in eerst rang genoteerd.
De bruine omslag krijgt een opvolgingsnummer nodig voor de elektronische opvolging, alsook een vermelding van de gewenste datum van bezorging.
De bruine omslag wordt bijkomend met plakband langs de sluiting toegekleefd.
De bruine toegekleefde omslag wordt daarna in een plastiek mapje gestoken en op basis van de chronologie van bezorging in de sorteerbakken geplaatst.
4. Indien voorzien wordt om de Toekomstbrief 20 jaar of langer te bewaren, wordt de bruine omslag eerst door middel van een vacuümzak met een vacuümmachine vacuüm getrokken en dan pas in een plastiek mapje gestoken.
5. De bewaarder volgt op wanneer Toekomstbrieven dienen bezorgd te worden. Voldoende op voorhand worden alle redelijke acties gedaan ter voorbereiding van een vlotte bezorging aan de Ontvanger.
6. Via de daartoe voorziene kanalen kan een Afzender steeds updates bezorgen van de informatie, met het oog op een vlotte aflevering bij de Ontvanger (adreswijzigingen, …)
7. De effectieve naam van de Ontvanger in eerste rang en/of in tweede rang kan of kunnen niet worden gewijzigd indien dit hierdoor een wijziging van de persoon in houdt.   
8. De Afzender kan te allen tijde een herroeping doen van de Toekomstbrief. Dit is een intuitu personae recht. Erfopvolgers kunnen van dit recht geen gebruik maken. Hiertoe dient de Afzender een formeel verzoek in via het voorziene kanaal. Er wordt geen terugbetaling voorzien.
9. Rotary club Geraardsbergen gaat een middelenverbintenis aan om de Toekomstbrief:
in goede staat te bewaren (alle redelijke acties ter beveiliging van de ontvangen toekomstbrieven worden ondernomen)
in goede staat te bezorgen binnen België aan de gewenste Ontvanger in eerste of tweede rang, bij voorkeur op de gevraagde dag.
10. De bewaarder en Bezorger zijn vrijgesteld van de uitvoering van de verbintenis in het geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld het teniet gaan van de Toekomstbrief, door schade aan de Toekomstbrief, diefstal, brand, water, bliksem en ander natuurgeweld, verkeers- of ander ongeluk, overval, terroristische actie, oorlog, inbrekers, sabotage, vandalisme en andere calamiteiten, problemen, ongelukken of voorziene of onvoorziene gebeurtenissen. Er gebeurt in deze gevallen geen terugbetaling aan de Afzender. In de mate van het mogelijke worden zowel de Afzender als de Ontvanger op de hoogte gebracht.
11. Indien de Ontvanger in eerste rang overleden is of indien de Bezorger er niet in slaagt op een normale en wettelijke wijze via publieke kanalen de Ontvanger in eerste rang te traceren binnen België, wordt de Toekomstbrief bezorgd aan de Ontvanger in tweede rang (indien er iemand in tweede rang is opgegeven, indien niet: zie punt 13).
12. Indien de Ontvanger in tweede rang overleden is of indien de Bezorger er niet in slaagt op een normale en wettelijke wijze via publieke kanalen de Ontvanger in tweede rang te traceren binnen België, wordt de Toekomstbrief voorlopig bewaard. 
13. Indien de Toekomstbrief noch aan de Ontvanger in eerste rang noch aan de Ontvanger in tweede rang kan bezorgd worden, oordeelt het bestuur van Rotary club Geraardsbergen aan wie het de Toekomstbrief kan terug bezorgen. Hierbij wordt steeds uitgegaan van informatie die op de informatiefiche staat alsook van informatie dat publiek terug te vinden is. Voorrang wordt gegeven aan familie in rechte lijn van de Afzender. Zij zullen worden bericht door de Bewaarder, onder meer over de mogelijkheden om de Toekomstbrief op te halen. Indien alle redelijke acties ten spijt het bestuur er niet in slaagt een bestemmeling te bereiken, zal via een eigen publiek kanaal (zoals bvb een webpagina) een oproep gebeuren, met vermelding van een voldoende lange vervaldatum waarna de Toekomstbrief vernietigd wordt.
De Afzender kan hiervan afzien door dit aan te vinken op de informatiefiche. Indien dit aangevinkt werd door de Afzender, zal de Toekomstbrief vernietigd worden.
14. Bepaling van het aantal jaar en bepaling van de prijs van de gift voor de bewaring en bezorging van de Toekomstbrief:
  De telling van het aantal jaar gebeurt steeds op basis van 1 januari: dus telkens er een 1e januari gepasseerd wordt, telt dit als een jaar.
    # jaar EUR   #jaar EUR        
    1 11   20 40 (vacuüm)      
    2 12   21 42 (vacuüm)      
    3 13   22 44 (vacuüm)      
    4 14   23 46 (vacuüm)      
    5 15   24 48 (vacuüm)      
    6 16   25 50 (vacuüm)      
    7 17   26 51 (vacuüm)      
    8 18   27 52 (vacuüm)      
    9 19   28 53 (vacuüm)      
    10 20   29 54 (vacuüm)      
    11 21   30 55 (vacuüm)      
    12 22   31 56 (vacuüm)      
    13 23   32 57 (vacuüm)      
    14 24   33 58 (vacuüm)      
    15 25   34 59 (vacuüm)      
    16 26   35 60 (vacuüm)      
    17 27              
    18 28              
    19 29